Pobyt

Od 1. ledna 2016 je Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku rozšířeno o internátní oddělení. Konkrétně se jedná o jednu skupinu chlapců a dívek s maximální kapacitou osm osob ve věku od 8 do 18 let (v jiném věku dle individuální domluvy). Internátní služby poskytuje středisko zpravidla na dobu 8 týdnů.

Přijetí klienta do péče:

Péče a pobyt ve středisku je nabízen na bázi určité dobrovolnosti dítěte (klienta), které má být na pobyt umístěno, a nástup je možný pouze se souhlasem a ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte. Pro školská zařízení a spolupracující instituce to znamená, že případné doporučení na kontakt se Střediskem výchovné péče je nutné směřovat vždy na adresu zákonných zástupců, tedy nejčastěji rodičů dítěte. Klienti střediska jsou přijímání do péče výhradně prostřednictvím ambulantního oddělení, které je součástí uceleného systému péče tohoto zařízení. První kontakt probíhá telefonicky nebo osobně, po dohodnutí termínu následuje vstupní pohovor a je zpracován anamnestický dotazník. Na základě tohoto rozhovoru je učiněna nabídka konkrétní formy pomoci. S klientem a osobami odpovědnými za výchovu je domluvena forma spolupráce a navržen vhodný typ péče (ambulantní / internátní program). Před umístěním klienta do internátního oddělení musí proběhnout nejméně dvě ambulantní konzultace. Středisko může přijmout pouze klienta, který je zapojen do vzdělávacího systému. Internátní péči nabízíme:

   • zejména dětem a mládeži s problémovým chováním (poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci, specifické vývojové poruchy)
   • žákům s výukovými a výchovnými problémy ve škole (neplnění si školních povinností, vyrušování, záškoláctví, šikana, konfliktní chování, nerespektování autority učitele)
   • dětem a mladistvým ohroženým sociálně patologickými jevy (závadové party a rizikové chování - experimentování s návykovými látkami, delikvence, lhaní, toulání, trestná činnost)

V dopoledních hodinách probíhá vyučování. V odpoledních hodinách probíhají výchovné programy.

V rámci internátního SVP budeme nabízet tyto služby:

   • odbornou péči určenou pro děti a mládež, jejichž rodiče nebo jiní zákonní zástupci souhlasili se zařazením do programu internátní péče na základě doporučení ambulantního oddělení SVP
   • spolupráci s rodinou ve formě rodinných konzultací (fungování a hodnocení klienta v programu, podpora ve výchově, podpora a poradenství při změně školy, při výběru dalšího studia), zajištění následné péče v programu ambulance, doporučení a výchovná opatření, rodičovské skupiny
   • spolupráci s odbornými institucemi (odbornou veřejností), vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích péče a navržení dalších výchovných postupů a opatření, spolupráce s OSPOD a se školami, prezentace, stáže
   • realizaci soudně uloženého programu dle § 93, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

Naše cíle:

   • diagnostické
pozorování a vyhodnocení projevů poruch a problematického chování, objasnění příčin poruch chování (učení), vypracování výchovného plánu na jednotlivá období programu, zajištění potřebných vyšetření, navržení dalších výchovných opatření a postupů, včetně následné péče

   • výchovně-vzdělávací
rozvoj a podpora zdravých návyků, korekce dosavadních forem problematického chování, změna postojů klienta vůči školní docházce, práci ve škole, učitelům, rozvíjení sociálních dovedností (práce ve skupině, kooperace, dodržování daných pravidel a společenských norem), podpora ve vytváření vlastní zájmové činnosti, nabídka zájmových aktivit, duševní a tělesný rozvoji dětí

   • motivační
změna postojů, modelů problematického chování a motivace k další následné péči, k návratu zpět do školního prostředí a k dalšímu plnění si povinné školní docházky (případně k přípravě na budoucí povolání), motivace rodičů ke spolupráci se všemi institucemi zabývajícími se péčí o děti s poruchami chování (zejména s ambulantním oddělením SVP)

Péči o dítě bude zajišťovat psycholog, etoped a odborný vychovatel.